Všeobecné podmínky

Spotřebitelská smlouva - je smlouva  kupní, smlouva o dílo, případně  jiné  smlouvy,  pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající - Prodávajícím je Tomáš Tajchner, který je registrovaným podnikatelským subjektem s podnikající jako fyzická osoba a neplátcem DPH s, zabývající se prodejem svých knih 

 

Zákazník našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem. 

 

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

Informace o kupní smlouvě

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.poet.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

Dodání zboží

 

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní  službou. O způsobu dopravy  rozhoduje kupující, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle během 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.


 

Způsoby dodání:

  

 • Poštou

přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty;

u objednávky zboží v celkové hodnotě vyšší než 5000,- Kč je poštovné zcela ZDARMA;

u objednávky  zboží v celkové hodnotě nižší než 5000,- Kč účtujeme poštovné 50,- Kč s DPH.

 

Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč.

 

Bohužel nemůžeme ovlivnit přesný čas doručení. Do své objednávky tedy, prosím, udejte takovou dodací adresu, na které se mezi 8 - 17 hodinou bude nacházet někdo, komu bude možné zásilku předat. Děkujeme.Platební podmínky

 

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, PHE a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Prodávající a kupující si v souladu s § 601 občanského zákoníku sjednávají výhradu vlastnictví, zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Způsoby plateb:

platba na dobírku - zboží zaplatíte na místě přepravci;

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Storno objednávky ze strany kupujícího - Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

 

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: 

-  odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na info@poet.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.

 

 Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží musí být kompletní (včetně návodu atd.) a s dokladem o koupi (popř. jeho kopií) Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.Spotřebitel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

 • na dodávku novin, periodik a časopisů

 • spočívajících ve hře nebo loterii

u zboží, u kterého to vylučuje jeho charakter, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (baterie, žárovky, sáčky do vysavačů )

 

-  při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

-  v případě, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, popřípadě v případech, kdy je spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit (v souladu s ů 53 odst.8),  nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy, se již nevyrábí, případně nedodává, nebo ode dne zadání objednávky zákazníkem došlo výrazným způsobem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Je-li v případě změny ceny platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky

 

 

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

 

Doporučujeme kupujícímu před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva, plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupujícím spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům, plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Záruční práva
Pokud je kupujícím spotřebitel, je při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou
  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci nebo vada nebrání běžnému užívání věci jako věci bez vady právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamace zboží zakoupeného spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

  

Shoda s kupní smlouvou

podle § 616 občanského zákoníku


Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak, či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy;

 • přiměřeným snížením kupní ceny;

 • náhradním dodáním zboží;

 • odstoupením od smlouvy.

 

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě http://www.poet.czplatí stejné záruky, jako kdyby bylo zakoupeno v naší prodejně. V případě potíží se obracejte na kontaktní email.
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.
V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu firma Tomáš Tajchner jako prodávající.Ochrana osobních dat

 

Tomáš Tajchner  jako provozovatel e-shopu http://www.poet.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat a nakládání s nimi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)


Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Jozef Kosina-Koscom  garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu http://www.poet.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.